• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчальний процес
  • Семінар-практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Семінар-практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

2015-12-02

/Files/images/козачата 023.jpg

/Files/images/козачата 018.jpg

Семінар-практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Патріотичне виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права людини виступають визначальними. Громадянське виховання об`єднує в собі суспільну й приватну сфери.

Складовими громадянськості є знання, переживання та вчинки. Вони перебувають в певних зв`язках та взаємодії при переважанні на певних етапах розвитку індивіда емоційного компонента, формування почуттєвої сфери.

Громадянське виховання – всеохоплююча категорія, що поєднує всі грані педагогічного процесу. Важливе місце у ньому посідає освітня складова, яка доповнюється і розширюється вихованням у дусі громадянськості, що передбачає розвиток в особистості здатності усвідомлювати провідні моральні цінності.

Мета патріотичного виховання – сформувати національно свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину ,якій притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка ,спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Вони мають органічно поєднуватися з потребою й умінням діяти компетентно і технологічно.

Громадянське виховання дошкільників має вирішувати широке коло завдань. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, з якої зароджується любов до рідної країни,а й виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят.

Мета громадянського виховання конкретизується через систему завдань:

· Визнання й забезпечення в реальному життя прав людини;

· Усвідомлення взаємозв`язку між ідеями індивідуальної свободи, прав людини та її громадською відповідальністю;

· Формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу; визнання духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини; виховання почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині;

· Здатність розв`язувати конфлікти у відповідності з демократичними принципами;

· Толерантне ставлення до інших культур і традицій;

· Виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства.

Зміст громадянського виховання:

· Виховання патріотизму підростаючого покоління;

· Виховання національно-свідомого громадянина, що базується на національній ідентифікації: вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє;

· Формування культури міжетнічних стосунків. Повага до інтересів, проявів самобутності великих і малих народів;

· Розвиток планетарної свідомості, яка включає в себе відчуття єдності і унікальності життя на Землі ,повагу до всіх народів, їх прав, інтересів і цінностей.

· Результатом громадянського виховання є розвинена правосвідомість – усвідомлення своїх прав, свобод, обов`язків ,ставлення до Закону, до державної влади.

· Громадянська зрілість підростаючого покоління включає бережливе ставлення до природи;

· Складовою громадянської свідомості є моральність особистості.

· Формування культури поведінки особистості.

· Розвиток мотивації до праці, усвідомлення життєвої необхідності трудової активності.

Починати працювати над реалізацією завдань громадянського виховання потрібно починати з раннього дитинства. йдеться про повагу до батьків, свого ро­доводу, традицій та історії рідного народу; пра­цьовитість; високу художньо-естетичну культуру; патріотичну самосвідомість та громадянську від­повідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її; повагу до Конституції, законів Української держави; досконале знання державної мови.

Звичайно, що у повному обсязі ці якості ще не можуть бути сформованими у дитини дошкіль­ного віку. Проте створити фундамент, на основі якого можна формувати майбутнього громадянина-патріота, не лише можливо, а й потрібно.

Психологи аргументовано наголошують на вирішальному значенні дитинства для станов­лення особистості. Зокрема, на думку відомо­го українського вченого, доктора психологічних наук Івана Беха, виховання дитини має розпочи­натися уже з першого року її життя. А дошкільне дитинство, згідно з його висновками, є віковим періодом, коли починають формуватися високі соціальні мотиви і благородні почуття. Від того, як вони будуть сформовані в перші роки життя ди­тини, багато в чому залежить увесь її подальший розвиток.

Зважаючи на те, що в період дошкільного ди­тинства закладаються основи свідомості й самосві­домості, а також ті риси характеру, які й визначати­муть особистість, цей вік має виключне значення для громадянського виховання. На думку вчених, уже наприкінці дошкільного віку дитина здат­на усвідомлювати і себе саму, і те місце, яке вона на цей час займає в житті. Уже з перших днів жит­тя особистість дитини формується під впливом ма­теринської мови, колискової пісні, бабусиної казки. Підростаючи, дитина бере участь у народних свя­тах і обрядах, засвоює народні пісні, залучається до процесу народної творчості, переймаючи досвід по­передніх поколінь рідного народу. Дитина усвідом­лює суспільні цінності, починає керуватись у своїй поведінці моральними нормами. Цей час є найспри­ятливішим для формування в неї першооснов наці­ональної самосвідомості, а саме:

· розуміння своєї приналежності до нації;

· любові та поваги до національної мови, традицій, символіки;

· основ фундаментальних рис національ­ного характеру.

Складові громадянського виховання:

1. патріотичне виховання;

2. полікультурне виховання;

3. моральне виховання;

4. правове виховання;

5. соціальний розвиток особистості.

Принципи громадянського виховання

і

г

г

і

Природовідповідності

Культуровідповідності

Етнізації

Гуманізму

Демократизму

Єдності сім'ї

і дошкільного закладу

Наступності і спадкоємності поколінь

Цілісності

Форми та методи організації роботи з громадянського виховання

г

і

\

1

г

'

г

г

г

1

Заняття, бесіди, розповіді

Екскурсії вулицями рідного міста до історичних пам'яток

Читання та інсценування творів художньої літератури

Дидактичні, сюжетно-рольові ігри

Розв'язування проблемних ситуацій

Заняття з циклу « Історичні цікавинки»

Розглядання ілюстративних матеріалів

Відвідування музеїв

Тематичні вечори, розваги, свята, виставки

Поетапна робота у сфері громадянського виховання:

- Робота з дітьми;

- Робота з батьками;

- Методичний супровід.

Завдання громадянського виховання дошкільників відповідно до змісту нової редакції Базового компонента дошкільної освіти

Освітня

лінія

«Особистість

дитини»

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

Освітня лінія «Дитина у природ­ному довкіллі»

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Освітня

лінія

«Гра

дитини»

Освітня лінія «Дитина в сенсор­но-пізна­вальному просторі»

Освітня

лінія

«Мовлення

дитини»

Формувати

елементарні уявлен­ня дитини

про себе

як носія

свідомості

та само­

свідомості,

сприйняття

себе

в контексті

відносин з іншими

Формувати

уявлення

дитини про

країну, на­

роди, нації,

суспільство,

людство.

Виховувати

готовність

сприймати

соціальний

досвід, робити добрі

вчинки

Формувати

моральні

норми гуманної вза­ємодії

з природ­ним до­вкіллям.

Виховувати

любов

до приро­ди рідного

краю

Залучати

до над­

бань на­ціональної

культури,

формувати

ціннісне

ставлення

до україн­ських мис­тецьких

традицій та творів

українських митців. Ви­ховувати інтерес до україн­ського де­коративно- прикладного мистецтва

Ознайом­лювати

з україн­ськими на­родними

іграшками

та місцями

їх виго­товлення.

Вчити від­повідально стави­тися до

обов'язків, пов'язаних із роллю в грі

Формувати

інтерес

до довкіл­

ля та самої

себе. Сти­мулювати

активне

сприйман­ня людей

та подій,

що відбува­ються в со­ціумі

Формувати

уявлення

дітей

про україн­ську мову

як держав­

ну. Вчити

вести діа­лог, вико­ристовуючи

етикетнуукраїнську

лексику

Практична частина:

1. Патріотичне виховання

Вправа «Мозковий штурм»

Написати блоки, теми роботи з дітьми:

А) ознайомлення з рідним містом;

В) ознайомлення з національними символами;

Г) «Моя сім`я»

2. Полікультурне виховання

Вправа «Ланцюжок народів». Поєднати у ланцюжок назву народу, державу, національний одяг, мову.

3. Моральне виховання

Назвати форми роботи спрямовані на реалізацію завдань морального виховання:

· Ознайомлення з творами мистецтва; власна самостійна художня діяльність;

· Експериментування у використанні традиційних та нетрадиційних матеріалів;

· Щоденні екологічні спостереження;

· Праця в природі;

· Досліди природничого, екологічного змісту;

· Тематичні виставки дитячих робіт;\проектування;

· Вирішення проблемних завдань та ситуацій;

· Театралізована діяльність;

· Тренінги, етюди, психогімнастика;

· Читання художніх творів;

· Рольове програвання бажаної поведінки.

4. Правове виховання:

1) Перелік обов`язків, про які необхідно дати поняття в дошкільному віці;

Дітям необхідно дати поняття про такі обов’язки:
ü дотримуватися правил поведінки в дошкільному закладі, в родині, у громадських місцях;
ü слухатися батьків, любити й шанувати всіх членів сім'ї;
ü не ображати молодших і допомагати старшим;
ü шанувати державні символи України;
ü берегти й охороняти природу;
ü старанно вчитися;
ü дотримуватися правил безпеки життя;
ü дбати про власне здоров'я, дотримуватися правил особистої гігієни, не користуватися забороненими предметами;
ü підтримувати порядок у своїй кімнаті.

2) Форми роботи з правового виховання

3) Казки, через зміст яких можна розкрити права людини.

5. Соціальний розвиток особистості.

Вихователь працює не лише з дітьми, а й з їх батьками. І повинен вміти правильно поводити себе в тій чи іншій соціальній ситуації. Вашій увазі пропонується ситуації, які потрібно вирішити.

Кiлькiсть переглядiв: 659

Коментарi